Gyártók

Beszállítók

Schindelhauer Urban CNC Pedál

Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a www.massivebikes.com weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az Adatvédelmi nyilatkozat menü alatt.

Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Massive Coproration Kft. adatkezelési tevékenysége az 1992. évi LXIII. tv. 29. § törvény értelmében az alábbi azonosítószám alatt került nyilvántartásba:

Webáruház üzemeltése: NAIH-78447/2014

A www.massivebikes.com oldal regisztráció nélkül böngészhető és a webáruházban való vásárlás sincs regisztrációhoz kötve. Az első vásárlás alkalmával azonban meg kell adni a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. A Massive Corporation Kft. a birtokába jutott adatokat az 1992. évi LXIII. "Személyes adatok védelméről" szóló és az 1995. évi CXIX. "Kutatás és közvetlen üzletszerzés"-ről szóló törvények előírásainak megfelelően kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, és egyéb, a vásárló által megjelölt célok kielégítésére használjuk fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítésekor a szállítási alvállalkozónknak.

A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért felelősséget vállalni nem tudunk.

Regisztráció

A regisztráció online formában, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A regisztrációval Ön automatikusan elfogadja jelen üzletszabályzatunkat. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. Regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy részükre az Massive Corporation Kft. elektronikus hírlevél formájában akciós ajánlatokat küldjön.

Hírlevél feliratkozás

A regisztrált felhasználók részére az Massive Corporation Kft. elektronikus hírlevél formájában akciós ajánlatokat küld. A Hírlevélre való feliratkozáskor csak a felhasználónév és az e-mail cím kerül tárolásra.A vásárláskor, regisztrációkor, vagy hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat elérhetőségeinkre elküldött kérésre töröljük.

A Szolgáltatás használata személyes adatok megadásához kötött. Az adatok kérése során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

„Cookie”-k elhelyezése és Célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos funkciók nem működnek megfelelően, illetve a szolgáltatást teljeskörűen nem veheti igénybe valamint a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kkal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az adatkezelések célja

A Szolgáltatás hatékony nyújtása

A regisztrált felhasználók azonosítása

A Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése

A felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) Működési problémák elhárítása Közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

A rendelési feltételek elfogadása alkalmával a kiszállítást a végző futárszolgálatnak átadjuk a kiszállításhoz szükséges adatokat, erről az adatkezelési tájékoztató a következőképpen szól:

Az adatkezelő

A GLS Hungary a General Logistics Systems B.V., Amszterdam (röviden: GLS) leányvállalata. A GLS megbízható és magas színvonalú csomagszolgáltatást, valamint expressz szállítást és értéknövelő logisztikai szolgáltatásokat nyújt.

Személyes adat

A személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az érintett természetes személy akár közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Ez magában foglalja a nevet, számot, címet, helymeghatározó adatot, online azonosítót, telefonszámot és például a születési adatot.

Azon információ, amely alapján a természetes személy nem azonosítható sem közvetlenül sem közvetve – mint például statisztikai adatok – nem tekinthető személyes adatnak.

Érintett

Az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a honlapra látogat, vagy ott regisztrál.

Vonatkozó, hatályos joganyag

A GLS Hungary az adatkezelést a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

GLS Hungary szolgáltatásának alapját a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése adja, amely szerint a postai szolgáltató (GLS Hungary) a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.

Személyes adatok biztonsága - Információbiztonság

A technikai és szervezeti biztonsági intézkedések vonatkozásában GLS Hungary megtesz mindent annak érdekében, hogy a megvédje azokat a visszaélésektől és az adatvesztésektől. Az adatokat egy biztonságos szerveren tárolja, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. A GLS Hungary csak az ügyfelek által hozzáférhetővé tett adatokat (címzett adatok) használja, hogy végrehajtsa a megrendelt szolgáltatásokat.

A személyes adatokat kizárólag olyan rendszerekben kezeljük, amelyek megfelelő technikai és szervezeti védelmet biztosítanak.

A GLS fenntartja a jogot, hogy technikai fejlesztéseket hajtson végre a biztonság és adatvédelemi intézkedések érdekében.

Érintettek jogai

GLS Hungary a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok figyelembevétele mellett tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti az ilyen adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait.

A GDPR hatálya alatt az érintetteket az alábbi jogok illetik meg, amennyiben a jogszabályi követelmények teljesülnek:

 • Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog – GDPR 15. cikk)
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
 • Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Érintetti jogok gyakorlása

Amennyiben az érintettek gyakorolni kívánják jogaikat, vagy kifejezett hozzájárulásukat szeretnék visszavonni, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a GLS Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselőjével, a kifejezetten adatvédelmi célra létrehozott, alább olvasható email címei valamelyikén.

adatvedelem@gls-hungary.com

dataprotection@gls-hungary.com

Panasz benyújtása

Amennyiben sérelmesnek véli a GLS Hungary adatkezelését, panasszal élhet. További információért kérjük kattintson az alábbi linkre .

Adatkategóriák, Adatkezelés célja és jogalapja

Amennyiben a GLS Hungary adatkezelését érintő adatkategóriákat és az adatkezelés célját, joglapját szeretné megismerni, kérjük, kattintson az alábbi linkre .

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata a GLS weboldalain

(1)

Minden alkalommal, amikor a felhasználók belépnek a GLS honlapjára, a látogatók adatai egy log file-ba kerülnek lementésre.

A következő adatok kerülnek átmenetileg mentésre:

 • Kapcsolódó számítógép IP-címe
 • Domain név
 • Látogatás dátuma és ideje
 • HTTP válaszkód
 • Meglátogatott oldalak
 • Operációs rendszer és verziószáma
 • Böngészőprogram és verziószáma
 • Képernyő felbontás

(2)

A GLS oldalainak használatához szükséges lehet a cookie-k engedélyezésére. Ezek a cookie-k a weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására szolgálnak. Minden látogató beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását. Ebben az esetben nincs adatmentés a látogató számítógépén. A cookie-kban tárolt adatok nem kerülnek át a GLS-hez. Bizonyos területek működéséhez elengedhetetlen a cookie-k használata.

(3)

A GLS Hungary alapvetően különbséget tesz a GLS honlap nyilvános és zárt felületeinek használatában. A zárt felületek GLS Hungary és ügyfele között létrejött szerződés teljesítésének részeként működik, és csak az egyedi felhasználói név és jelszó megadása után lehet belépni.

A nyilvános felületeken elérhetők további funkciók, mint pl. az E-mail űrlap, "Track & Trace" GLS CsomagPont/GLS Automata kereső. Az e-mailen bevitt adatoknak (név, utca, irányítószám, város, stb.) valósnak kell lenniük, hogy az érdeklődés érdemben feldolgozására kerüljön. A GLS a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítja, nem értékesíti, és bármely más módon sem adja ki.

(4)

A mentett adatok anonim statisztikai célokra szolgálnak. Ezeket a statisztikákat a GLS weboldal használatnak kiértékelésére használják. Különösen fontos az oldalak meglátogatásának sorrendje és az oldalak közötti útválasztás. GLS Hungary felméri, hogy mely applikációkat használják, és ezeknek az adatoknak a kiértékelésével tovább fejleszti a honlapot.

A honlap a Google Analytics-t használja, ami Google Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie"-kat használ, azaz szöveges fájlokat ment a számítógépére, így készít elemzést arról, hogyan használja a weboldalt. A weboldal használatáról készült cookie-t (az Ön IP-címével együtt) az USA-ban lévő szerverre továbbítják és tárolják. A Google ezen információk birtokában készít elemzéseket a honlap használatáról, jelentést állít össze a honlap üzemeltetőinek a weboldalon történő tevékenységekről, és további szolgáltatásokat végez el az internethasználatról és weboldalhoz kapcsolódó eseményekről.

Ezen felül, a Google harmadik félnek továbbítja ezeket az adatokat, ha az jogilag kötelező, vagy ha azt egy harmadik fél a Google megbízásából dolgozza fel. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét más Google adatokkal. Ön letilthatja a böngészőjében a cookie-k használatát, de szeretnénk kiemelni, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap összes funkcióját. Ennek a honlapnak a használatával Ön elfogadja, hogy a Google feldolgozza az összegyűjtött adatokat a korábban leírt módon és célból.

Hírlevél küldése

A GLS Hungary, ügyfelei közül azoknak, akik ebbe előzetesen beleegyeztek, hírlevelet küldhet a megadott email címre a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevéllel kapcsolatos adatbázis az ügyfél nevét, az email címet és a hozzájárulás megadásának és az esetleges visszavonásának időpontját tartalmazza. Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevélben elhelyezett linkre kattintással, az info@gls-hungary.com email címre írott levéllel vagy az adott GLS Hungary ügyfélrendszer felületén. A hírlevéllel kapcsolatos adatbázist a GLS kizárólag a hírlevelek küldéséhez használja fel.

Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai

Amennyiben adatvédelmi tisztviselőnkkel kívánja felvenni a kapcsolatot, kérem használja az alábbi email címek valamelyikét:

adatvedelem@gls-hungary.com

dataprotection@gls-hungary.com

Adatvédelmi tisztviselőnkkel személyesen és írásban is felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@massivebikes.com e-mail címen. A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: info@massivebikes.com. A nem regisztrált, de hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott felhasználók a kiküldött hírlevelek alján található leiratkozó linken keresztül kérhetik adataik törlését.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.